Wolontariat

Wolontariat to działalność dobrowolna i nieodpłatna. Dawniej mówiono o pracy społecznej, o altruistach, którzy pracują dla dobra innych ludzi. Ważne, żeby to nie było zaangażowanie wynikające z powiązań rodzinnych lub koleżeńskich (np. pomoc dzieciom w wychowywaniu wnuków nie jest wolontariatem).

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariusze mogą wykonywać swoje świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i jednostek im podległych oraz podmiotów leczniczych. Podmiot, dla którego działa wolontariusz, określany jest jako korzystający.

Wolontariusz jest zaangażowany w nieodpłatne wykonywanie świadczenia, ale to nie znaczy, że nie osiąga z wolontariatu żadnych korzyści. Wręcz przeciwnie, korzyści są bardzo wymierne, chociaż nie mają charakteru finansowego – np. nowe doświadczenia, wiedza, umiejętności, kontakty, wyższa samoocena i poczucie przydatności.

Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło w 2008 r. badanie, z którego wynika, że w Polsce około 4 mln dorosłych ludzi bywa wolontariuszami. Jeżeli Państwo również mają ochotę podjąć (lub kontynuować w nowym zakresie) zaangażowanie jako wolontariusz, to warto zgłosić się do organizacji pozarządowych. Sprawy formalne związane z wolontariatem są opisane w Dziale III Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Można również zapoznać się z treścią portalu prowadzonego przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatów:

Tam też znajdują się informację o prawach i obowiązkach wolontariuszy, o realizowanych projektach i Centrach działających w Państwa stronach.

Jeżeli treść Vademecum dotycząca utrzymania aktywności zawodowej poprzez podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest dla Państwa interesująca, ale chcą Państwo lepiej poznać środowisko NGO lub zdobyć pierwsze doświadczenia w realizacji projektów społecznych, to warto zainteresować się nawet krótkotrwałą aktywnością wolontariusza.

Można też włączyć się w cykliczne akcje, np. jako wolontariusz Szlachetnej Paczki w ramach akcji prowadzonej corocznie przez Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa. Takie zaangażowanie jest źródłem satysfakcji z udziału w ważnych wydarzeniach i motywuje do aktywności w sprawach społecznych.

Warto również pamiętać, że coraz większego znaczenia nabiera tzw. e-wolontariat. To zaangażowanie w wykonywanie działań przez Internet. W takim przypadku organizacja, z którą chcemy współpracować, może mieć siedzibę nawet na drugim końcu Polski. To również bardzo ciekawa forma aktywności dla osób dojrzałych, która dodatkowo może naturalnie przerodzić się we współpracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Wolontariat daje Państwu szansę poznania organizacji, a organizacja ma okazję poznania Państwa wiedzy i umiejętności włączenia się w pracę zespołu.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi formami zaangażowania w działalność NGO:

Powrót do strony źródłowej: