Pożyczki na kształcenie

Projekt "Pożyczki na kształcenie"

Dzięki projektowi mogą Państwo uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę na opłacenie dowolnej, samodzielnie wybranej formy kształcenia (z wyjątkiem studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich) w Polsce lub na świecie. Program zajęć włącznie z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego ukończenie może obejmować maksymalnie 24 miesiące. Ważne, żeby w dniu złożenia wniosku mogli Państwo wykazać, iż kształcenie jeszcze się nie rozpoczęło.

  • Kwota pożyczki może wynosić od 600 zł od 100 000 zł.

  • Spłatę pożyczki można rozłożyć na 12-36 miesięcy.

  • Pożyczka w kwocie równej opłacie za daną formę kształcenia jest przelewana bezpośrednio na konto organizatora kształcenia.

  • Ukończenie sfinansowanego z pożyczki kształcenia jest warunkiem otrzymania umorzenia 20% wartości pożyczki.

  • W trakcie trwania projektu jedna osoba może ubiegać się o dowolną liczbę pożyczek – ograniczeniem jest zdolność kredytowa. Jednak łączna kwota wszystkich pożyczek udzielonych jednej osobie nie może być większa niż 100 000 zł.

Z projektu mogą skorzystać wszystkie osoby dorosłe mieszkające na terenie Polski. Nie ma limitu wiekowego, nie ma też żadnych ograniczeń ze względu na sytuację danej osoby na rynku pracy. To znaczy, że o pożyczkę mogą ubiegać się zarówno osoby posiadające dochody, np. pracujące albo będące na emeryturze, jak i nieposiadające dochodów, np. uczące się lub z różnych powodów pozostające bez pracy.

Mogą Państwo wnioskować o pożyczkę na sfinansowanie dowolnej, wybranej samodzielnie, płatnej formy kształcenia, z wyjątkiem studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Kształcenie może być stacjonarne albo zdalne, może odbywać się zarówno w Polsce, jak i w dowolnym miejscu na świecie, nie może trwać więcej niż 24 miesiące i nie może być rozpoczęte na dzień złożenia wniosku.

Przykładowe formy kształcenia, na które udzielane są pożyczki:

  • kursy zawodowe, np. krawiectwo, strzyżenie psów, ogrodnictwo, programowanie,
  • studia podyplomowe, np. z zakresu zarządzania, doradztwa, prawa,
  • kursy rozwijające umiejętności ogólne, np. językowe lub komputerowe,
  • szkolenia hobbystyczno-zawodowe, np. lotnicze, taneczne, plastyczne.

Otrzymają Państwo pożyczkę pod warunkiem, że spełnią Państwo opisane powyżej kryteria formalne, a Państwa zdolność kredytowa zostanie pozytywnie oceniona.

Każda osoba, która złoży wniosek o pożyczkę, poddawana jest ocenie zdolności kredytowej na podstawie m.in. dochodów, posiadanego majątku, możliwości uzyskania poręczenia (lub innego zabezpieczenia) oraz zaciągniętych zobowiązań. Wynik tej oceny decyduje o tym, czy otrzyma pożyczkę i jakiej wysokości.

Wniosek dotyczący konkretnej formy kształcenia składają Państwo wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem specjalnego systemu on-line uruchomionego pod adresem www.inwestujwrozwoj.pl. Do wniosku, w postaci plików, załącza się dokumenty potrzebne do potwierdzenia zdolności kredytowej.

Ważny jest również moment złożenia wniosku. Wniosek o pożyczkę na wybrany kurs można złożyć najwcześniej na 3 miesiące przed miesiącem rozpoczęcia kursu (np. jeśli kurs zaczyna się w grudniu, to wniosek najwcześniej można złożyć we wrześniu), a najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem. Nie można uzyskać pożyczki na udział w zajęciach, które rozpoczęły się przed złożeniem wniosku.

Gdy otrzymają Państwo informację o przyznaniu pożyczki, to jednocześnie na Państwa koncie w systemie pojawi się umowa pożyczki. Po sprawdzeniu wszystkich danych będą mogli Państwo ją wydrukować, podpisać i załatwić niezbędne formalności w instytucji edukacyjnej.

Po załatwieniu wszystkich formalności komplet dokumentów wraz z fakturą dotyczącą kosztów kształcenia należy przesłać do podmiotu udzielającego pożyczki.

Jeżeli wniosek o pożyczkę złożyła osoba pracująca, to spłatę pożyczki rozpocznie w kolejnym miesiącu po rozpoczęciu kształcenia. Natomiast jeżeli składającym wniosek jest osoba niepracująca (np. emeryt/emerytka), to spłata pożyczki rozpoczyna się 3 miesiące po zakończeniu kształcenia (jednak w przypadku formy dłuższej niż 9 miesięcy nie później niż 12 miesięcy od jej rozpoczęcia). Pożyczkę spłaca się w miesięcznych.

Warunkiem uzyskania umorzenia spłaty części pożyczki jest ukończenie wybranej formy kształcenia i uzyskanie dokumentu, który to potwierdza (np. zaświadczenie, certyfikat, świadectwo). Wniosek o umorzenie należy złożyć on-line w terminie do trzech miesięcy od ukończenia kształcenia.

W zależności od tego, jaki jest Państwa status na rynku pracy, mogą Państwo wnioskować o 20% lub (w niektórych przypadkach) o 25% umorzenia. Szczegółowe wytyczne, komu i na jakich warunkach przysługuje dodatkowe 5% umorzenia, opisane są w Regulaminie projektu „Pożyczki na kształcenie”. Przyznanie umorzenia oznacza zwolnienie ze spłacenia ostatnich rat na łączną kwotę równą wartości umorzenia.

Instrukcja wypełniania wniosku

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy szczegółową instrukcję, która ułatwi Państwu prawidłowe złożenie wniosku o pożyczkę

Gdzie szukać informacji o projekcie?

Żeby uzyskać szczegółowe oraz najbardziej aktualne informacje na temat projektu (np. termin i czas trwania najbliższego naboru wniosków) lub pomoc przy wypełnianiu wniosku, warto odwiedzać stronę internetową projektu oraz kontaktować się bezpośrednio z biurami projektu – telefonicznie lub mailowo.

Strona internetowa:

www.inwestujwrozwoj.pl

Infolinia projektu

W sprawach ogólnych i oceny formalnej:

22 450 98 45 lub 22 450 99 15 oraz kontakt@inwestujwrozwoj.pl

W sprawach oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia pożyczki oraz w sprawie umowy pożyczki:

41 274 46 90 w. 106 lub w. 107 oraz zdolnosckredytowa@inwestujwrozwoj.pl

Zapraszamy do zapoznania się z drugim projektem:

Powrót do strony źródłowej: