Pomoc w znalezieniu pracy

Vademecum rynku pracy   >  Przewodnik po dostępnej pomocy  >  Pomoc w znalezieniu pracy

Pomoc w znalezieniu pracy

Zdajemy sobie sprawę z tego, że większość z Państwa przeżyła swoje dotychczasowe życie zawodowe bez kontaktu z urzędem pracy i dzisiaj też prawdopodobnie nie planują Państwo wizyty w takiej instytucji. Może to być dla Państwa zaskoczeniem, ale chcemy namówić Państwa do zmiany tych planów.

Od wielu lat realizujemy projekty dotyczące rynku pracy i mamy świadomość obiegowych opinii i stereotypów dotyczących urzędu określanego jako „pośredniak”. Tymczasem powiatowe urzędy pracy są głównym realizatorem polityki krajowej i regionalnej dotyczącej zatrudnienia. W ich ofercie jest wiele instrumentów wspierania osób poszukujących pracy. Warto dowiedzieć się, które z nich są dostępne w danej chwili dla Państwa z uwzględnieniem sytuacji każdej osoby na rynku pracy.

Powiatowe urzędy pracy działają – jak wskazuje ich nazwa – na terenie każdego powiatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą kierować swoje wsparcie do osób, które zostały zarejestrowane. A zarejestrować się można albo jako osoba bezrobotna, albo jako poszukująca pracy.

Rejestracja jako osoba poszukująca pracy

Zgodnie z definicją, poszukującym pracy jest osoba, która poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub chce skorzystać z innej formy pomocy określonej w ustawie i jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. W praktyce oznacza to, że klientem urzędu pracy może być nie tylko bezrobotny, ale również każdy, kto chce znaleźć nowe źródło zarobkowania. To informacja bardzo ważna dla osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

Zatem, niezależnie od tego, czy jeszcze Państwo pracują, czy nie pracują, są na emeryturze lub pobierają rentę i jednocześnie szukają nowej pracy lub możliwości nawiązania współpracy np. na podstawie umowy zlecenia, to mogą Państwo zarejestrować się w urzędzie pracy.

Każdy, kto ma status osoby poszukującej pracy, może korzystać z usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego.

  • Pośrednictwo pracy może być świadczone w formie indywidualnych kontaktów osoby poszukującej pracy z pracownikiem urzędu lub w trakcie targów/giełd pracy, gdy osoba zarejestrowana może bezpośrednio spotkać się z pracodawcami.
  • Poradnictwo zawodowe również może być prowadzone indywidualnie, gdy doradca zawodowy wspiera osobę zarejestrowaną w podejmowaniu decyzji zawodowych, lub grupowo – w celu rozwijania określonych umiejętności związanych z wyborami zawodowymi.

Osoby, które pracują (na podstawie umowy o pracę, innej umowy lub prowadzą działalność gospodarczą) i mają więcej niż 45 lat, mogą również korzystać z usług szkoleniowych oraz ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych i egzaminów dotyczących uprawnień zawodowych oraz wymaganych licencji.

Trzeba jednak pamiętać, że zarejestrowanie się w urzędzie jako osoba poszukująca pracy, wiąże się z przyjęciem pewnych obowiązków, takich jak zgłaszanie się do urzędu co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia chęci znalezienia pracy, stawianie się na spotkania w wyznaczonych terminach i informowanie o zmianach swojej sytuacji na rynku pracy.

Rejestracja jako osoba bezrobotna

Być może ktoś z Państwa spełnia warunki do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Warto z tego skorzystać, bo oferta urzędów dla tej grupy osób jest znacznie szersza. Bezrobotnym może być osoba, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, ale jest gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Ważny warunek dotyczy też dochodów takiej osoby – nie mogą być one wyższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia (np. z tytułu najmu mieszkania).

Więcej informacji o ofercie urzędów pracy i wymaganiach związanych z rejestracją znajdą Państwo na portalu www.zielonalinia.gov.pl oraz na stronie lokalnego urzędu pracy. Prosimy również pamiętać, że przepisy dotyczące działania urzędów pracy i ich oferty często zmieniają się. Dlatego polecamy korzystanie z serwisów internetowych i sprawdzanie dostępności wsparcia. To bardzo ważne informacje dla Państwa, ale również dla pracodawców.

Korzyści finansowe pracodawcy z tytułu zatrudnienia osoby dojrzałej

Warto przed spotkaniem z potencjalnym pracodawcą sprawdzić aktualną ofertę urzędu pracy. Korzyści finansowe pracodawcy z tytułu zatrudnienia osoby dojrzałej mogą być istotnym argumentem dla zawarcia umowy o pracę i dlatego przedstawiamy poniżej niektóre z nich.

  • Jeżeli pracodawca zatrudni osobę bezrobotną, która skończyła 50 lat, może ubiegać się w urzędzie pracy o dofinansowanie wynagrodzenia przez 12 miesięcy (gdy osoba zatrudniana ma mniej niż 60 lat) lub 24 miesięce (w przypadku zatrudnienia osoby w wieku ponad 60 lat). Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  • Pracodawca, który zatrudni osobę bezrobotną w wieku 50+ może przez 12 miesięcy korzystać ze zwolnienia z płacenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli zatrudniony pracownik jest kobietą, która ukończyła 55 lat, lub mężczyzną w wieku ponad 60 lat, to takie zwolnienie jest bezterminowe.

  • Ważnym dla pracodawców rozwiązaniem jest krótszy okres płacenia świadczenia chorobowego pracownikom w wieku 50+ (tylko 14 dni, podczas, gdy w przypadku młodszych pracowników są to 33 dni).

  • Kolejna korzyść związana z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 lat, to możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów doposażenia lub całkowitego wyposażenia stanowiska pracy.

Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że pomoc, na jaką mogą liczyć osoby dojrzałe chcące pozostać na rynku pracy oraz ich pracodawcy, jest różnorodna i łatwa do uzyskania. Trzeba tylko mieć świadomość, że takie rozwiązania istnieją i chcieć z nich skorzystać. Z kolei z faktu, że zarówno zapisy ustawowe, jak i faktyczna dostępność różnych instrumentów rynku pracy w danej chwili oraz w poszczególnych powiatach, są zmienne, to konieczne jest sprawdzenie aktualnych informacji na stronie powiatowego urzędu pracy lub na jednym z portali, np. www.zielonalinia.gov.pl.

Powiatowe urzędy pracy

Rejestracja w urzędzie

Oferta PUP nie tylko dla bezrobotnych

Dodatkowe korzyści dla 45+

Oferta dla bezrobotnych

Częste zmiany przepisów

Korzyści dla pracodawców

Zapraszamy do kolejnych rozdziałów przewodnika po dostępnej pomocy: