Osoby dojrzałe na rynku pracy

Vademecum rynku pracy   >  Informator o pracy osób dojrzałych  >  Osoby dojrzałe na rynku pracy

Osoby dojrzałe na rynku pracy

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby powyżej 50. roku życia stanowią jedną z grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Z opracowania Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2016 roku” opublikowanego w grudniu 2017 roku wynika, że na koniec 2016 roku (czyli przed obniżeniem wieku emerytalnego) w grupie osób w wieku 50-64 lata aktywna była co druga osoba. Średni wskaźnik aktywności w tej grupie w UE wynosi prawie 70%.

Jednocześnie odnotowano, że choć wskaźnik bezrobocia w kraju w 2016 roku obniżył się, to w grupie osób bezrobotnych w wieku 50+ spadek ten był mniejszy niż w ogólnej liczbie zarejestrowanych, a w grupie osób w wieku powyżej 60 lat odnotowano nawet wzrost liczby bezrobotnych.

Z powyższych danych wynika, że osoby dojrzałe powinny wykazać się inicjatywą i samodzielnie poszukiwać takich form aktywności, które pozwolą osiągać dodatkowe dochody i będą stanowić źródło satysfakcji.

Cechy pracowników 50+ wg. pracodawców

Wśród pracodawców krążą obiegowe opinie o pracownikach w wieku dojrzałym. Duża część z nich jest przenoszona z poprzednich lat, podczas gdy osoby, które obecnie osiągają wiek 60 lat, mają istotnie różne cechy od tych, które osoby w tym wieku miały np. 10-15 lat temu. Warto poznać te stereotypy i przygotować się do dyskusji o nich. Samo zaprzeczanie prawdopodobnie nie przekona potencjalnych pracodawców.

Przedstawimy Państwu tezy zawarte w opracowaniu „Osoby w wieku 50+ na regionalnym rynku pracy”, które Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opublikował w 2016 roku. Informacje te dotyczą jednego województwa, ale mają uniwersalny charakter.

Pracodawcy ocenili poziom wybranych cech osobowości pracowników w wieku 50+. Skala ocen obejmowała przedział od 0 do 5. Średnia ocena sumienności, rzetelności, życzliwości, wytrwałości, lojalności i pracowitości wyniosła 4,1-4,2. Również umiejętności interpersonalne zostały ocenione w tej samej skali na podobnym poziomie, np. umiejętność pracy indywidualnej, pracy w zespole, rozwiązywania problemów czy nawiązywania kontaktów. Najniższe oceny w całym badaniu (3,7-3,8) pracodawcy przypisali takim cechom dojrzałych pracowników jak zainteresowanie szkoleniami, dostosowanie do zmian technologicznych czy kreatywność.

Jeżeli będą Państwo planować powrót na rynek pracy, to warto pamiętać, że pracodawcy mają wyrobiony pogląd na pewne cechy dojrzałych pracowników. Wyniki przywołanego badania przeprowadzonego na Śląsku pokazują, że dostrzegana jest i wysoko ceniona dyspozycyjność, determinacja oraz to, że osoby 50+ w zdecydowanej większości identyfikują się z firmą, a praca jest pewną wartością. Jaka cecha uważana jest za najsłabszy punkt dojrzałych pracowników? Mała elastyczność dotycząca form zatrudnienia.

Co zmienia przejście na emeryturę?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że osoby, które przeszły na emeryturę i chcą utrzymać aktywność zawodową, nie tracą nic z cech wysoko ocenionych przez pracodawców, w tym np. nie obniża się ich życzliwość, sumienność i lojalność. Nadal potrafią nawiązywać kontakty i dobrze radzą sobie z pracą indywidualną oraz zespołową. Natomiast – i to jest bardzo ważne – fakt, że przychody z nowej aktywności nie będą podstawowym źródłem dochodów, powoduje, że dużo bardziej elastycznie emeryci podchodzą do form zatrudnienia.

Ze względu na obiegowe opinie i oceny pracodawców trzeba wyraźnie zwrócić uwagę, że osoby dojrzałe obierające kurs na utrzymanie aktywności zawodowej to specjalna grupa, która zachowuje wszystkie dobre cechy pracowników w wieku 50+, a jednocześnie nie jest tak silnie, jak osoby trochę młodsze, skoncentrowana na trwałości zatrudnienia i poczuciu bezpieczeństwa.

Jak wynika z powyższej analizy, są Państwo atrakcyjnymi kandydatami do zatrudnienia. Jeżeli niektórzy pracodawcy jeszcze tego nie wiedzą, to po lekturze Vademecum będą mogli Państwo z łatwością ich o tym przekonać. Warto być świadomym swoich mocnych stron.

Grupa w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Inicjatywa i samodzielność w poszukiwaniu aktywności

Wyniki badania wśród pracodawców

Wyrobiony pogląd pracodawców

Elastyczne podejście emerytów do form zatrudnienia

Zapraszamy do kolejnych rozdziałów informatora: