kontakt + RODO

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM

e-mail: biuro@polprom.org.pl
tel.: +48 600 595 937

RODO – ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016).

Informujemy Państwa, że Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM z siedzibą ul. Rogalskiego 12/64, 03-982 Warszawa.
  2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@polprom.org.pl lub pocztą tradycyjną.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z Administratorem; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do otrzymywania danych, na podstawie odrębnych przepisów prawa po otrzymaniu od takiego podmiotu odpowiedniego wezwania (np. policja, komornik, prokuratura, itp.), upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  6. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji bądź do momentu wcześniejszego odwołania zgody; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
  8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.