Jak założyć spółdzielnię socjalną?

Vademecum rynku pracy   >  Przedsiębiorstwa społeczne jako pracodawcy  >  Jak założyć spółdzielnię socjalną?

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na utworzenie nowego podmiotu ekonomii społecznej, to podpowiadamy, jak się do tego zabrać. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w lokalnym Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej i na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl.

Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby fizyczne (na początek przynajmniej trzy osoby) lub dwie osoby prawne (organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego – gmina, powiat lub województwo). Spółdzielnie złożone z osób prawnych muszą zatrudnić przynajmniej 5 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co do zasady, ponad połowa założycieli spółdzielni socjalnej (osób fizycznych) musi spełniać tzw. przesłanki wykluczenia. Po ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych te kryteria spełniają:

  • osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby poszukujące pracy, niewykonujące żadnej pracy zarobkowej, będące opiekunami osoby niepełnosprawnej (jeżeli nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków opiekuńczych),
  • absolwenci centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej (m.in. osoby niepełnosprawne, uzależnione, chore psychicznie, wychodzące z bezdomności, zwalniane z zakładów karnych,
  • osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej,
  • osoby usamodzielniane (wychodzące z pieczy zastępczej, opuszczające dom dziecka).

Spółdzielnię socjalną należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu założyciele powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, przedstawić statut, dokumentację z walnego zgromadzenia (podpisany protokół z zebrania założycielskiego, lista członków założycieli, podjęte uchwały) oraz dokumenty potwierdzające przynależność ponad połowy członków do powyższego katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kto może założyć PES

Warunek – osoby spełniające przesłanki wykluczenia

Rejestracja w KRS

Rozdziały w części „Przedsiębiorstwa społeczne jako pracodawcy”:

Zapraszamy do kolejnej części Vademecum: