Inne formy pomocy

Inne formy pomocy

Osoby w wieku 50+ mogą korzystać ze wsparcia dostępnego w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Trzeba jednak zauważyć, że nie jest to grupa w szczególny sposób traktowana ze względu na swoje specyficzne potrzeby. Jest to natomiast jedna z grup uznanych za doświadczające szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia (tak jak np. osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne, zamieszkujące obszary wiejskie, kobiety). Co to oznacza dla osób dojrzałych?

Podmioty realizujące różne projekty są zainteresowane rekrutacją osób, które ukończyły 50 lat. Bardzo często wynika to z warunków konkursów ogłaszanych w ramach RPO albo z zaplanowanych rezultatów projektów.

Dla przybliżenia Państwu informacji o projektach, które są realizowane, przedstawiamy poniżej działania zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego. W innych województwach realizowane są podobne działania, które jednak mogą różnić się w szczegółach i warto sprawdzić potrzebne informacje w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (www.funuszeeuropejskie.gov.pl/punkty).

Oferta RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 dla osób dojrzałych
(zakres EFS; wersja 18 z 2017 roku):

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

W ramach projektów oferowane są szkolenia, prace interwencyjne, środki na podjęcie działalności gospodarczej, grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy m.in. dla bezrobotnego sprawującego opiekę nad osoba zależną, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

W ramach projektów oferowane są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, subsydiowanie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia (np. niepełny wymiar pracy, praca w domu, praca rotacyjna).

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

W ramach projektów dostępne są pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w zakresie pozaszkolnych form kształcenia

W ramach projektów prowadzone jest kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy). Uczestnikami mogą być osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego

W ramach projektów prowadzone jest kształcenie i szkolenie osób dorosłych w systemie kształcenia formalnego lub poza formalnego, w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość) w zakresie kompetencji kluczowych (języki, technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz usługi doradcze i mentoring dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

50+ jako grupa pożądana w projekcie

Różnorodne działania w ramach RPO

Rozdziały w części „Przewodnik po dostępnej pomocy”:

Zapraszamy do kolejnej części Vademecum: