ASOS

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu można składać każdego roku m.in. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020

Program umożliwia finansowanie działań sektora organizacji pozarządowych, które mają na celu zwiększenie zaangażowania społecznego seniorów. Corocznie w wyniku rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu dofinansowanie znajduje ponad 300 projektów z całego kraju, w których uczestniczy około 200 tysięcy osób w wieku powyżej 60 lat. Każda organizacja pozarządowa (lub inny podmiot działający na rzecz osób starszych) może uzyskać dofinansowanie w kwocie od 20 do 200 tysięcy złotych. Łączna pula przyznawanych każdego roku dotacji to 40 mln złotych.

Główne tematy, których powinny dotyczyć zgłaszane w konkursie propozycje projektów, to:

  1. Edukacja osób starszych (15% alokacji środków) – temat obejmuje działania, które mają sprawić, że oferta edukacyjna skierowana do seniorów będzie lepszej jakości, bardziej dla nich interesująca, oparta o wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się i rozwijająca innowacyjne formy edukacji. Ważne jest również promowanie tzw. wolontariatu kompetencji; korzystania z nowych technologii oraz przeciwdziałania e–wykluczeniu wśród osób starszych.
  2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz– i międzypokoleniową (25% alokacji środków) – ten temat dotyczy rozwoju różnych form aktywności osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej (takiej jak np. biblioteki publiczne, domy kultury) oraz włączenie do wspólnych działań młodszego pokolenia, co pozwoli na budowanie wzajemnego zrozumienia oraz rozwój umiejętności społecznych.
  3. Partycypacja społeczna osób starszych (20% alokacji środków) – dotyczy realizacji działań na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Projekty powinny przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w środowisku seniorów.
  4. Usługi społeczne dla osób starszych (40% alokacji środków) – te projekty powinny zakładać, że usługi społeczne kierowane do osób starszych będą bardziej dostępne i wyższej jakości.

Jeżeli mają Państwo pomysły na działania, które wpisują się w jeden z powyższych tematów, to warto skontaktować się z organizacją pozarządową. Taka organizacja w ramach swoich działań statutowych może złożyć w odpowiedzi na konkurs programu ASOS swoją ofertę. Na stronie www.senior.gov.pl dostępne są informacje o kolejnych konkursach. Tradycyjnie, ogłoszenia pojawiają się w ostatnim kwartale, a nabór dotyczy projektów, które mają być realizowane w kolejnym roku. Proces składania ofert jest stosunkowo prosty i każda organizacja pozarządowa powinna sobie bez problemu poradzić ze zgłoszeniem swojego pomysłu.

Z naszego doświadczenia w realizacji projektów społecznych wynika, że ciągle wyraźny jest niedostatek rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo osób starszych, które wielokrotnie padają ofiarami nieuczciwych działań. Bardzo potrzebne są też nowe pomysły na świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o ograniczonej samodzielności. Namawiamy też do zgłaszania pomysłów na obronę praw seniorów. Być może Państwa doświadczenie zawodowe i życiowe wpisuje się w któryś z tych tematów. Podejmując współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań skierowanych do seniorów mogą Państwo utrzymać aktywność zawodową i uzyskać dodatkowy dochód, a jednocześnie uczestniczyć w tworzeniu lepszych rozwiązań, z których – być może – kiedyś sami będą Państwo chcieli skorzystać.

Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie www.senior.gov.pl

Powrót do strony źródłowej: